Algemene voorwaarden Verkoop Levering en Aanneming

Inhoudsopgave

1. Begripsomschrijving
2. Algemeen
3. Aanbod en aanvaarding
4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
5. Verpakking en verzending
6. Prijzen
7. Facturering en betaling
8. Eigendomsvoorbehoud bij levering
9. Retentierecht bij dienstverlening
10. Overmacht
11. Opschorting / Ontbinding
12. Conformiteit en garantie
13. Aansprakelijkheid
14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
16. Afwijkende bepalingen alleen in geval van overeenkomst met consument
17. Afwijken van deze voorwaarden

1. Begripsomschrijving
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Leverancier: Elva BV die deze voorwaarden hanteert, zijnde gebruiker van deze algemene voorwaarden, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s).
b. Levering: het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van een leverancier in het vermogen van een afnemer te doen overgaan conform de gemaakte afspraken daarover.
c. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met leverancier een overeenkomst heeft gesloten, reageert op een aanbieding van leverancier of zonder aanbieding of overeenkomst gebruik maakt van dienstverlening van leverancier.
d. Consument: de natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen leverancier en een afnemer waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, zowel voor wat betreft de levering van zaken als het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen partijen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zal een passende regeling, die de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert, gelden.

3. Aanbod en aanvaarding
3.1. Alle offertes en aanbiedingen geschieden vrijblijvend door leverancier, tenzij in de offerte of aanbieding anders is aangegeven. Ook na tijdige en volledige aanvaarding van de offerte kan deze nog gedurende tien (10) werkdagenna de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen door leverancier.
3.2. Indien sprake is van koop op afstand geldt in beginsel een bedenktijd van 7 werkdagen voor de consument, tenzij wettelijk anders is bepaald.
3.3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven en kunnen derhalve niet worden gezien als enige garantie. Deze zijn voor leverancier slechts bindend, indien leverancier zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3.4. Offertes of aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de offerte of aanbieding genoemde hoeveelheden en gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.5. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De administratie van leverancier is ter zake beslissend.
3.6. De overeenkomst gaat in op de dag dat partijen zich schriftelijk of per e-mail daartoe hebben verbonden.

4. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst
4.1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten of zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan geeft overschrijding van die termijn door welke oorzaak ook, afnemer geen recht op schadevergoeding. Overschrijding van die termijn geeft afnemer slechts het recht tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst, wanneer afnemerleverancier schriftelijk op de overschrijding heeft gewezen, waarbij aan leverancier een redelijke termijn is geboden om de overeenkomst alsnog uit te voeren en leverancier de leveringstermijn met meer dan 15% heeft overschreden, tenzij sprake is van overmacht conform artikel 10. Wanneer sprake is van een leveringstermijn van 30 dagen of minder, mag de overschrijding 15 dagen duren, voordat leverancier in verzuim is en voorgaande volzin dienovereenkomstig geldt.
4.2. Levering geschiedt af bedrijf van leverancier, tenzij anders is overeengekomen. Vanaf het moment van levering, gaat het risico van de zaken over op afnemer.
4.3. Afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van leverancier dat de zaken ter beschikking van afnemer staan.
4.4. Wanneer afnemer weigert de zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld, heeft leverancier het recht de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.
4.5. Wanneer zaken na levering niet door afnemer worden afgenomen, is leverancier na een periode van vier (4) weken, gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minder opbrengst en de kosten komen voor rekening van afnemer, onverminderd al de overige rechten van leverancier.
4.6. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde welke bij levering aanwezig zijn, dient afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, doch in ieder geval binnen zeven (7) kalenderdagen schriftelijk aan leverancier te melden, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Als dan worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
4.7. Leverancier is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.8. Leverancier is gerechtigd om de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren, welke hij afzonderlijk kan factureren. Afnemer is als dan verplicht te betalen overeen¬komstig het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden. Leverancier heeft het recht uitvoering van de volgende fases op te schorten totdat afnemer zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de resultaten van de voorafgaande fase.
4.9. Mocht gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijken dat een wijziging of aanvulling van de overeenkomst noodzakelijk is om de overeenkomst behoorlijk te kunnen uitvoeren, gaan partijen over tot aanpassing van de overeenkomst, waarbij de oorspronkelijke afspraken kunnen wijzigen. Afnemer verklaart zich akkoord met iedere aanpassing die noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen wijzigingen van prijzen en termijnen. Voor zover en in het geval afnemer consument is, mag aanpassing niet in strijd zijn met de wettelijke consumentenrechten.

5. Verpakking en verzending
5.1. Indien leverancier zaken transporteert, verzendt en/of verpakt, geschiedt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d., voor rekening en risico van leverancier,tenzij anders is overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van afnemer inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd, indien afnemer schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
5.2. Indien de plaats van levering anders is overeengekomen dan omschreven in art. 4.2 gebeurt het transport of verzending tussen het bedrijf van de leverancier en de plaats van levering voor rekening en risico van de leverancier.
5.3. De zaken zullen door leverancier worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

6. Prijzen
6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen:
– exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
– exclusief de kosten van vervoer en verzekering;
– vermeld in Euro’s.
6.2. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. In geval verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving is leverancier gerechtigd deze hogere kosten aan afnemer door te berekenen zonder dat de afnemer gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
6.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen voor het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen de bij leverancier geldende gewone werkuren op de gewone werkdagen. Indien buiten de schuld van leverancier werkzaamheden moeten worden verricht buiten de voor leverancier geldende gewone werkuren of gewone werkdagen, is leverancier gerechtigd de daaraan voor hem verbonden extra kosten aan afnemer door te berekenen, tenzij afnemer niet vasthoudt aan de oorspronkelijke leveringsdatum. In dat laatste geval wordt een nieuwe leveringstermijn overeengekomen en gaat de overschrijdingstermijn van 15% conform artikel 4.1 opnieuw lopen.
6.4. Kosten die leverancier maakt en die noodzakelijk zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, worden in rekening gebracht bij afnemer.

7. Facturering en betaling
7.1. Betaling geschiedt op de wijze als door leverancier wordt aangegeven.
7.2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling zonder compensatie, verrekening en/of aftrek van enigerlei kosten door afnemer uiterlijk te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van de factuur. Leverancier heeft het recht om periodiek te factureren.
7.3. In geval sprake is van meer dan één afnemer, zijn alle afnemers jegens leverancier hoofdelijk aansprakelijk. Ook wanneer twee of meer (rechts)personen afnemer in de schuld opvolgen, zijn deze (rechts)personen hoofdelijk jegens leverancier aansprakelijk.
7.4. Een verlenging van een overeengekomen termijn, veroorzaakt door aan afnemer toe te rekenen omstandigheden, of bezwaren tegen de hoogte van een factuur, leiden niet tot opschorting van de betalingsverplichting van afnemer.
7.5. Bij niet tijdige betaling is afnemer van rechtswege in verzuim. Blijft afnemer ondanks een aanmaning in verzuim, is afnemer vanaf het overschrijden van de termijn vastgesteld conform artikel 7.2 tot de dag van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag een rente aan leverancier verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente plus 3% over het verschuldigde bedrag. Tevens behoudt leverancier zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst in dat geval per direct op te schorten dan wel te beëindigen, onverminderd haar overige rechten.
7.6. Kosten van maatregelen die leverancier in of buiten rechte maakt in verband met het tekortschieten van afnemer in de nakoming van verplichtingen jegens leverancier, komen, zonder enig recht op korting of verrekening, geheel voor rekening van afnemer en afnemer is daarover de wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, maar bedragen minimaal de werkelijk gemaakte incassokosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren.
7.7. Wanneer afnemer in verzuim is, is leverancier gerechtigd de vorderingen op afnemer te verrekenen met hetgeen hij aan afnemer is verschuldigd, mits voldaan aan de wettelijke eisen van compensatie.

8. Eigendomsvoorbehoud bij levering
8.1. Zolang afnemer niet de volledige factuur met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt leverancier zich de eigendom van de zaken die leverancier aan afnemer heeft geleverd voor. In dat geval gaat de eigendom eerst op afnemer over, zodra afnemer aan al zijn verplichtingen krachtens of in verband met de overeenkomst tussen leverancier en afnemer heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die leverancier op afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens leverancier. Indien tijdige betaling door afnemer van enige schuld uit of in verband met genoemde overeenkomst of tijdig een deugdelijke zekerheidstelling voor de nakoming van de schuld achterwege blijft, is leverancier gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen en is leverancier niet tot vergoeding van enige schade gehouden.
8.2. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van leverancier te bewaren. De zaken mogen nimmer worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze worden bezwaard. Wanneer derden beslag leggen op de zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient afnemerleverancier daarover onmiddellijk in te lichten.
8.3. Afnemer is verplicht de zaken, voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan leverancier op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, zodra leverancier te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan leverancier worden verpand op de wijze, zoals aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van leverancier tegen afnemer.

9. Retentierecht bij dienstverlening
9.1. Zolang afnemer niet de volledige factuur met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt leverancier zich het recht voor de zaken van afnemer die leverancier ter uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, onder zich te houden, tenzij afnemer hierdoor buitenproportioneel wordt benadeeld.
9.2. Indien betaling achterwege blijft nadat aan afnemer bij één of meerdere aanmaningen een termijn van totaal minimaal zes maanden is gegund om de factuur met eventuele bijkomende kosten alsnog te voldoen en nadat de deurwaarder daartoe een exploot heeft uitgebracht met een betalingstermijn van minimaal twee weken, is leverancier gerechtigd de zaken van afnemer die hij ter uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft te verkopen, waaraan afnemer verplicht is zijn medewerking te verlenen. Als de opbrengst van de verkoop meer bedraagt dan hetgeen afnemer aan leverancier verschuldigd is, heeft afnemer recht op het verschil tussen beide bedragen.

10. Overmacht
10.1. Leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij niet, niet langer of niet tijdig uitvoering kan geven aan de overeenkomst, indien dit een gevolg is van – al dan niet voorzienbare – omstandigheden, die buiten de macht van leverancier zijn gelegen. Als omstandigheden die buiten de macht van leverancier liggen gelden in ieder geval: oorlog of een daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van leverancier, bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, ziekte, niet verwijtbare brand of uitval van toevoer van elektriciteit, gas of water, niet tijdig presteren van toeleveranciers of hulppersonen, maatregelen van overheidswege e.d.
10.2. Wanneer zich een situatie als in het vorige lid bedoeld voordoet, meldt leverancier dit aan afnemer. Partijen plegen overleg over een mogelijke aanpassing van de overeenkomst. Bereiken partijen geen overeenstemming en blijft uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden. Van blijvende onmogelijkheid van uitvoering is sprake wanneer uitvoering van de overeenkomst gedurende meer dan zestig (60) min of meer aaneengesloten dagen feitelijk of rechtens niet mogelijk is geweest of wanneer duidelijk te voorzien is dat de uitvoering van de overeenkomst gedurende genoemde periode feitelijk of rechtens niet mogelijk zal zijn.
10.3. Indien leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en/of reeds kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, is leverancier gerechtigd om deze kosten separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11. Opschorting / Ontbinding
11.1. Naast de overige aan leverancier toekomende rechten is leverancier, zonder nadere ingebrekestelling en gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan afnemer, gerechtigd tot opschorting van de levering van de zaken of diensten en/of ontbinding van de overeenkomst met directe ingang, indien:
a. afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b. afnemer niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van afnemer wordt aangevraagd (al dan niet via eigen aangifte), indien (voorlopig) surséance van betaling wordt aangevraagd, indien met betrekking tot afnemer een aanvraag wordt ingediend strekkende tot de van toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, bij overlijden van afnemer, of indien afnemer zijn bedrijf staakt en/of beslag onder afnemer wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven of ingeval van overmacht of daarmee gelijk te stellen omstandigheden;
c. leverancier na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen;
d. omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden gevergd.
11.2. Indien een of meerdere van de in artikel 10.1. sub b weergegeven gronden voor ontbinding aanwezig zijn, en/of indien de overeenkomst wordt ontbonden, worden alle schulden van afnemer aan leverancier direct volledig opeisbaar.

12. Conformiteit en garantie
12.1. De door leverancier te leveren zaken of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
12.2. Wanneer het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst, stelt afnemer leverancier in de gelegenheid het gebrek zelf te herstellen, onverminderd het keuzerecht van leverancier om het gebrek door een andere partij te laten herstellen. Laat afnemer het gebrek door een andere partij herstellen, vergoedt leverancier slechts de kosten die hij gemaakt zou hebben wanneer hij het gebrek zelf zou hebben hersteld en alleen indien de non-conformiteit kan worden bewezen.
12.3. Indien tijdens de garantieperiode gebreken ontstaan aan de door leverancier geleverde zaken of de geleverde diensten niet deugdelijk zijn uitgevoerd, is leverancier gehouden het gebrek te herstellen. In overleg met de leverancier kan de afnemer het gebrek door een andere partij laten herstellen, in dat geval vergoedt leverancier echter slechts de kosten die hij gemaakt zou hebben wanneer hij het gebrek zelf zou hebben hersteld, tenzij hieromtrent tussen afnemer en leverancier een andersluidende afspraak is gemaakt.
12.4. De garantieperiode bedraagt:
a. Ten aanzien van nieuwe vaartuigen en/of onderdelen; 12 maanden na levering;
b. Ten aanzien van vaartuigen die niet nieuw zijn, welke zijn gekocht voor een bedrag van € 4.500,- of meer; 6 maanden na levering;
c. Ten aanzien van de levering van diensten, noodreparaties uitgezonderd; 3 maanden na levering.
12.5. Leverancier is niet gehouden een gebrek te herstellen, wanneer na levering van een zaak of dienst door andere partijen dan leverancier wijzigingen aan de zaak zijn aangebracht, wanneer de zaak onoordeelkundig of oneigenlijk is gebruikt, wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage of wanneer afnemer niet onmiddellijk, doch uiterlijk binnen (14) kalenderdagen na constatering van het gebrek leverancier daarover schriftelijk volledig en duidelijk omschreven informeert. Leverancier is eveneens niet gehouden een gebrek te herstellen in het ontwerp van het vaartuig wanneer dat ontwerp niet door hemzelf is aangeleverd of het gevolg is van gebruik van door afnemer of derden voorgeschreven of aangeleverde zaken. Voor door derden geleverde zaken die door leverancier zijn verwerkt, geldt de garantie die de betreffende derde daar op geeft indien de betreffende garantiebewijzen aan de afnemer zijn verstrekt.
12.6. Leverancier is niet gehouden een gebrek te herstellen, wanneer de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van een dienst en afnemer niet kan aantonen dat het gebrek veroorzaakt is door een gebrekkige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door leverancier.
12.7. Klachten over non-conformiteit of andere zaken ontheffen afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier. Indien vast komt te staan dat een klacht van afnemer ongegrond is, komen de kosten die daardoor aan de zijde van leverancier ontstaan, voor rekening van afnemer.
12.8. Waar dit artikel afwijkt van de wettelijke regels voor consumenten, gelden voor overeenkomsten waarbij afnemer een consument is de wettelijke regels, tenzij van die wettelijke regels mag worden afgeweken.

13. Aansprakelijkheid
13.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van afnemer uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade — met inbegrip van brand, diefstal of anderzins — tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier. In geval op leverancier enige aansprakelijkheid mocht rusten vergoedt leverancier slechts schade waarvan afnemer aantoont, dat zij direct gevolg is van de gebeurtenis waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk is te houden, indien en voor zover de door leverancier afgesloten verzekeringsovereenkomst deze schade dekt.
13.2. Leverancier is, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier, nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade:
a. ontstaan doordat leverancier is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;
b. die het gevolg is van fouten of verzuim van derden die met instemming van afnemer door leverancier zijn belast met levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden;
c. die optreedt ten gevolge van door derden geleverde goederen, tenzij leverancier de schade op de desbetreffende derden kan verhalen;
d. die het gevolg is van een gebrekkig ontwerp dat niet door leverancier is geleverd of van toepassing van door afnemer voorgeschreven of aangeleverde materialen;
e. die is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het door leverancier geleverde, onjuiste opslag;
f. indien afnemer en/of derden veranderingen heeft/hebben aangebracht in het door leverancier geleverde, inclusief het verrichten van reparatie door afnemer en/of derden c.q. indien afnemer de adviezen van leverancier niet opvolgt/heeft opgevolgd;
g. die is ontstaan door omstandigheden die buiten de macht van leverancier liggen, als omschreven in artikel 10.
13.3. Bij goederen die in bewaarneming zijn gesteld bij leverancier, is leverancier nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade aan het goed (zoals brand, storm,  vernieling, diefstal etc.). Uitgezonderd is de situatie waarvan afnemer aantoont, dat zij direct gevolg is van de gebeurtenis waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk is te houden, indien en voor zover de door leverancier afgesloten verzekeringsovereenkomst deze schade dekt.
13.4. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van leverancier die direct of indirect ontstaat doordat:
a. afnemer één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; en/of
b. de overeenkomst wordt ontbonden door omstandigheden die aan afnemer toerekenbaar zijn; en/of
c. afnemer een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert.
13.5. In geval van annulering door afnemer, zullen alle reeds gemaakte kosten voor de uitvoering van de overeenkomst aan afnemer in rekening worden gebracht.
13.6. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens leverancier en de door leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden bedraagt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, één jaar.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor geschillen neemt bij uitsluiting kennis de rechter binnen wiens ressort leverancier zijn hoofdvestiging heeft. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de rechter die daartoe volgens de wet bevoegd is.

15. Vindplaats en wijziging voorwaarden
15.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op … onder nummer …
15.2. Van toepassing is altijd de laatst gedeponeerde versie die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen.
15.3. Wanneer deze voorwaarden zijn vertaald naar andere talen, is in geval van een geschil over de interpretatie van deze voorwaarden de Nederlandse tekst bepalend.

16. Afwijkende bepalingen alleen in geval van overeenkomst met consument
Indien afnemer een consument is, gaan de dwingendrechtelijke bepalingen van titel 1 van boek 7 BW boven de bepalingen in deze algemene voorwaarden, voor zover daarin van de dwingendrechtelijke bepalingen wordt afgeweken.

17. Afwijken van deze voorwaarden
Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

nl_NLDutch